§ 1
Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego narandce.pl. Każdy użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności, które zmierzają do korzystania z serwisu internetowego narandce.pl, do przestrzegania Regulaminu. Rozpoczęcie procesu rejestracji na serwisie randkowym narandce.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem oraz zaakceptowaniem jego treści.

§ 2
Definicje

narandce.pl – serwis internetowy narandce.pl, który znajduje się pod adresem internetowym  www.narandce.pl.

Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący serwis internetowy narandce.pl, którym jest Kartracing Krzysztof Szymikowski, ul. Mariana Kołodzieja 55b/31, 80-180 Gdańsk, NIP: 5832714304, REGON: 221061217.

Użytkownik zarejestrowany – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i skutecznie zarejestrowała się w narandce.pl oraz ustanowiła login i hasło pozwalające zalogować się do serwisu internetowego narandce.pl.

Użytkownik niezarejestrowany – osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 lat lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, ale swoją decyzją nie chce stać się Użytkownikiem zarejestrowanym w narandce.pl.

Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika zarejestrowanego w narandce.pl, która została przez Użytkownika zarejestrowanego wybrana na etapie rejestracji w narandce.pl.

Hasło - ciąg znaków ustalanych indywidualnie przez Użytkownika w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do Twojego panelu,

Twój panel – miejsce dostępne dla Użytkownika zarejestrowanego po prawidłowym podaniu loginu i hasła (zalogowaniu się), za pośrednictwem którego Użytkownik zarejestrowany wprowadza dane personalne oraz zarządza ujawnionymi przez siebie danymi, jak również zarządza innymi elementami związanymi z aktywnością Użytkownika w serwisie internetowym narandce.pl.

Sylwetka użytkownika – zestaw informacji, danych, zdjęć oraz innych elementów dotyczących Użytkownika zarejestrowanego prezentowanych serwisie internetowym  narandce.pl, przekazywanych przez Użytkownika zarejestrowanego dobrowolnie,

Miejsce – informacja dotycząca propozycji miejsca spotkania – randki wyświetlana w serwisie internetowym narandce.pl. Dane o Miejscu takie, jak nazwa czy adres, a także pozostałe dane pochodzą ze źródeł ogólnodostępnych lub przekazanych bezpośrednio od właścicieli Miejsc.

Dane osobowe – informacje przekazywane dobrowolnie przez Użytkowników zarejestrowanych, gromadzone i przetwarzane za zgodą Użytkowników zarejestrowanych przez Administratora, w celu wykorzystywania ich w ramach działalności serwisu internetowego narandce.pl.

Pomoc – zakładka znajdująca się w serwisie internetowym  narandce.pl, w której Użytkownik zarejestrowany, po zalogowaniu może zasięgnąć informacji, dotyczącej sposobu działania oraz funkcjonalności dostępnych w serwisie internetowym narandce.pl.

Treści – wszelkie materiały publikowane przez Administratora oraz Użytkowników zarejestrowanych w serwisie internetowych narandce.pl, w szczególności zawartość tekstowa oraz zdjęcia.

 §3
Informacje podstawowe i warunki korzystania z narandce.pl

 1. Właścicielem serwisu internetowego narandce.pl jest Kartracing Krzysztof Szymikowski, ul. Mariana Kołodzieja 55b/31, 80-180 Gdańsk, NIP: 5832714304, REGON: 221061217.
 2. Podstawowym przedmiotem działalności serwisu internetowego narandce.pl jest udostępnianie w sieci Internet propozycji Miejsc, w których Użytkownik zarejestrowany może za pośrednictwem serwisu Internetowego narandce.pl umówić się na randkę, a Użytkownik niezarejestrowany może skorzystać z proponowanych przez serwis internetowy narandce.pl Miejsc i na randkę umówić z inną osobą bezpośrednio, przy użyciu własnym metod komunikowania się.
 3. narandce.pl pozwala na ograniczoną wymianę udostępnianych przez Użytkowników  zarejestrowanych oraz Użytkowników niezarejestrowanych informacji, w celu nawiązywania znajomości pomiędzy Użytkownikami zarejestrowanymi. W określonych okolicznościach możliwe jest także nawiązywanie znajomości między Użytkownikami zarejestrowanymi, a Użytkownikami niezarejestrowanymi.
 4. W celu zapewnienia prawidłowego korzystania z serwisu internetowego narandce.pl wymagane jest posiadanie urządzeń, które pozwalają korzystać z Internetu z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki internetowej oraz dowolnej skrzynki e-mail.
 5. Rejestracja w serwisie internetowym narandce.pl jest bezpłatna oraz dobrowolna. Zarówno Użytkownik zarejestrowany jak i Użytkownik niezarejestrowany nie ponosi żadnych kosztów związanych z korzystaniem z serwisu internetowego narandce.pl.
 6. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997.  Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika do serwisu internetowego narandce.pl  jest jest Kartracing Krzysztof Szymikowski, ul. Mariana Kołodzieja 55b/31, 80-180 Gdańsk, NIP: 5832714304, REGON: 221061217. Każdy Użytkownik zarejestrowany oraz właściciel Miejsca ma prawo przejrzenia udostępnionych przez siebie danych, prawo ich modyfikowania, jak również posiada prawo do usunięcia z serwisu internetowego narandce.pl. wprowadzonych przez siebie danych.

  § 4
Funkcjonalności i usługi

 1. Użytkownicy zarejestrowani w serwisie internetowym narandce.pl mają możliwość prezentowania ograniczonych informacji o sobie, jako Sylwetka użytkownika, możliwość zarządzania udostępnionymi w Panelu użytkownika informacjami, a także możliwość korzystania z funkcjonalności narandce.pl polegającej na – umawianiu się w konkretnym Miejscu. Użytkownicy niezarejestrowani mają ograniczony dostęp do funkcjonalności narandce.pl i mogą korzystać wyłącznie z funkcjonalnościpodpowiadającej potencjalnie atrakcyjne Miejsce na randkę.
 2. Serwis internetowy narandce.pl losowo, uwzględniając preferencje podane przez Użytkownika zarejestrowanego, jak i Użytkownika niezarejestrowanego, wyświetla Miejsca pasujące do preferencji Użytkownika. Ponadto, po zaznaczeniu stosownej opcji w  Twoim panelu serwis internetowy narandce.pl wskaże Sylwetkę innego użytkownika zarejestrowanego, pasującą do preferencji podanych przez Użytkownika zalogowanego.
 3. Jeśli świadczone są usługi przez podmioty trzecie na rzecz Użytkowników zarejestrowanych i Użytkowników niezarejestrowanych, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem, to te podmioty ponoszą pełną odpowiedzialność za te usługi, i do nich należy zwracać się z uwagami i reklamacjami.
 4. Pełny zakres funkcjonalności serwisu internetowego  narandce.pl dostępny jest dla Użytkowników zarejestrowanych. Dla Użytkowników niezarejestrowanych dostępność została ograniczona do możliwości zaproponowania potencjalnie ciekawego Miejsca w serwisie internetowym narandce.pl. Korzystanie z serwisu internetowego narandce.pl dla Użytkownika zarejestrowanego i Użytkownika niezarejestrowanego jest bezpłatne.
 5. Użytkownik niezarejestrowany w każdym momencie, jeśli ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych może stać się Użytkownikiem zarejestrowanym. Zakres dostępu do funkcjonalności narandce.pl może być przez Administratora w każdym czasie z ważnych przyczyn zmieniany. W szczególności w sytuacji zaistnienia zmian w funkcjonowaniu serwisu internetowego naradce.pl.
 6. Administrator będzie informował Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem o każdej zmianie funkcjonalności.

§ 5
Użytkownik zarejestrowany i użytkownik niezarejestrowany w narandce.pl

 1. Niedozwolone jest podawanie przez Użytkownika zarejestrowanego w jakikolwiek sposób informacji, które mogą wskazywać na możliwość bezpośredniej komunikacji z innymi Użytkownikami zarejestrowanymi: numeru telefonu, adresu e-mail, numeru czy loginu komunikatora. Komunikacja między Użytkownikami zarejestrowanymi została ograniczona do niezbędnego minimum, umożliwiającego korzystanie ze wszystkich funkcjonalności na randce.pl.
 2. Użytkownicy zarejestrowani mogą zapraszać innych Użytkowników zarejestrowanych i Użytkowników niezarejestrowanych w narandce.pl (wymagana znajomość adresu e-mail) na randki w wybranych Miejscach. Użytkownicy niezarejestrowani mogą korzystać wyłącznie z propozycji Miejsca na randkę podpowiadanych przez narandce.pl. Komunikacja między Użytkownikami narandce.pl została ograniczona do niezbędnego minimum.
 3. Użytkownikiem zarejestrowanym w narandce.pl może być osoba, która ukończyła 18 rok życia, dokonała skutecznej rejestracji i zaakceptowała Regulamin.
 4. Dane osobowe i wizerunek na zdjęciach, a także każda inna informacja, którą zawiera Sylwetka Użytkownika, Użytkownik zarejestrowany przekazuje dobrowolnie i w określonych w Twoim panelu i zakładce Pomoc okolicznościach zezwala na wyświetlanie Sylwetki Użytkownika w narandce.pl.
 5. Dostęp do Sylwetki Użytkownika będzie miał krąg użytkowników Internetu, jeśli Użytkownik zarejestrowany wyrazi na to zgodę za pomocą odpowiedniej funkcjonalności w narandce.pl dostępnej w Twoim panelu Użytkownika zarejestrowanego.
 6. Na Sylwetkę użytkownika składają się następujące informacje: login, wiek, rodzaj randki, na którą Użytkownik zarejestrowany ma ochotę zostać zaproszony, a także zdjęcie profilowe wybrane przez Użytkownika zarejestrowanego. narandce.pl nie udostępnia dla kręgu użytkowników Internetu żadnych innych informacji.
 7. Ustawienie zdjęcia profilowego wyświetlanego w Sylwetce użytkownika jest niezbędne do prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności narandce.pl. Zdjęcie profilowe powinno przedstawiać wizerunek Użytkownika zarejestrowanego jak najbardziej zbliżony do aktualnej rzeczywistości. W Twoim panelu Użytkownik zarejestrowany może uzupełnić Zdjęcie profilowe o 4 zdjęcia umieszczone w Galerii. Galerię Użytkownika zarejestrowanego może widzieć wyłącznie zaproszony na randkę lub zapraszający na randkę za pośrednictwem narandce.pl inny Użytkownik zarejestrowany. Zdjęcia widoczne w Sylwetce użytkownika oraz Galerii nie mogą być większe, niż 2MB i powinny być w formatach: jpg, jpeg, png.
 8. Użytkownik zarejestrowany  wyraża zgodę na przetwarzanie przez MegiTeam Magdalena Zarych z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31­542 Kraków, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 2461/2009, NIP: 686­147­02­42, danych osobowych oraz wizerunku, i innych informacji prezentowanych w narandce.pl.
 9. Użytkownik zarejestrowany wyraża zgodę na wykorzystywanie danych widocznych w Sylwetce użytkownika przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych oraz statystycznych, a także na wykorzystywanie danych widocznych w Sylwetce użytkownika w mediach takich, jak Internet, prasa, radio, telewizja.
 10. Użytkownik zarejestrowany zezwala na udostępnienie danych widocznych w Sylwetce użytkownika partnerom biznesowym i wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego Partnerów biznesowych.
 11. Szczególnie w narandce.pl niedozwolone jest: rozpowszechnianie treści pornograficznych, podejmowanie wszelkich działań, które mogą wpływać na szkodę Administratora, Użytkowników zarejestrowanych, Użytkowników niezarejestrowanych, Miejsc, właścicieli Miejsc i innych podmiotów trzecich, publikowanie jakichkolwiek treści i fotografii naruszających prawo polskie lub międzynarodowe, dobre obyczaje, normy moralne, obrażające godność i naruszające dobra osobiste jakichkolwiek osób, a także wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć czy wyznanie.
 12. Użytkownik zarejestrowany oświadcza, że posiada wszelkie prawa do umieszczonych w narandce.pl Zdjęcia profilowego i zdjęć w Galerii, i nie spowodują one naruszenia praw osób trzecich.
 13. Informacje podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji lub Użytkownika zarejestrowanego mogą być moderowane. Administrator może odmówić opublikowania informacji, zdjęć i wszelkich danych w narandce.pl, jeśli informacje  i dane naruszają przepisy prawa polskiego lub międzynarodowego, a także łamią zasady dobrych obyczajów lub moralności.
 14. Użytkownik zarejestrowany może w każdej chwili usunąć Twój panel z narandce.pl wysyłając wiadomość o usunięcie Twojego panelu pod adres mailowy: pomoc@narandce.pl. Informacja ta znajduje się także w zakładce Pomoc. Czynność usunięcia danych osobowych Użytkownika z narandce.pl spowoduje, że będzie mógł on korzystać z narandce.pl wyłącznie na takich zasadach, jak Użytkownik niezarejestrowany.
 15. W celu zapewnienia najwyższej jakości korzystania z narandce.pl niedozwolone jest wykorzystywanie narandce.pl do celów innych, sprzecznych lub niewłaściwych, niż cele wynikające z charakteru i przedmiotu narandce.pl.
 16. Użytkownicy zarejestrowani mogą informować innych Użytkowników zarejestrowanych poprzez guzik Ostrzeż, który staje się widoczny, gdy zaproszenie na randkę zostało zaakceptowane, że Użytkownik zarejestrowany nie przyszedł na umówioną randkę. Guzik jest aktywny przez 24 godziny od momentu, kiedy termin randki upłynie. Jedno Ostrzeżenie ważne jest przez 3 miesiące. 3 ostrzeżenia otrzymane w tym samym czasie spowodują wyświetlenie się komunikatu: „Użytkownicy narandce.pl informują, że Użytkownik umawia się, ale nie przychodzi na randki” podczas czynności wysyłania zaproszenia do Użytkownika zarejestrowanego, który umówił się na randkę i nie przyszedł. Każde ostrzeżenie po trzech miesiącach ulega przedawnieniu.

 § 6
Blokada i usunięcie Twojego panelu

 1. W przypadku, kiedy Administrator stwierdzi, że Użytkownik zarejestrowany narusza postanowienia Regulaminu, może usunąć „Twój panel” utworzony przez danego Użytkownika zarejestrowanego, informując o tym zamiarze Użytkownika zarejestrowanego.
 2. Twój panel Użytkownika zarejestrowanego może zostać całkowicie i bezpowrotnie usunięty, jeśli Użytkownik zarejestrowany korzysta z narandce.pl w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, a także narusza postanowienia Regulaminu.
 3. Administrator może usunąć Twój panel każdego Użytkownika zarejestrowanego, który nie zalogował się do narandce.pl przez okres roku od momentu ostatniego zalogowania.
 4.  Jeden Użytkownik zarejestrowany może mieć wyłącznie jeden Twój panel.

 § 7
Zastrzeżenia i odpowiedzialność

 1. W granicach zgodnych z obowiązującym prawem Administrator nie odpowiada za Treści przekazywane i publikowane w narandce.pl przez Użytkowników zarejestrowanych oraz właścicieli Miejsc. Szczególnie nie ponosi odpowiedzialności za ich rzetelność oraz autentyczność, ponieważ Administrator nie ma możliwości zweryfikowania treści i ich zgodności ze stanem faktycznym. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za naruszenia wobec osób trzecich spowodowane przez Użytkownika zarejestrowanego.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia, które będą miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zarejestrowanymi, Użytkownikami niezarejestrowanymi, a także pomiędzy Użytkownikami niezarejestrowanymi, a Użytkownikami zarejestrowanymi z jakichkolwiek przyczyn.
 3. Administrator podejmuje wszelkie działania, aby informacje zawarte w Twoim panelu, Sylwetce użytkownika, i wszelkie inne informacje były właściwie strzeżone, w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Administrator dołoży wszelkich starań, aby funkcjonalności narandce.pl działały właściwie i bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora działania osób trzecich lub siły wyższej.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do likwidacji serwisu internetowego narandce.pl po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników zarejestrowanych i właścicieli Miejsc.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora kradzieże i włamania do Twojego panelu Użytkowników zarejestrowanych przez osoby trzecie.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dokonywane przez osoby trzecie kopiowanie zdjęć i danych z Sylwetki użytkownika czy Miejsc z narandce.pl i umieszczanie ich w jakimkolwiek miejscu w Internecie, a także za wykorzystywanie i kopiowanie Treści, ponieważ nie ma technicznych możliwości zapobiegania takiemu kopiowaniu.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależną i niezawinioną utratę danych w narandce.pl.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania narandce.pl do prowadzenia działalności komercyjnej i reklamowej wśród Użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz osób trzecich. Użytkownicy zarejestrowani, wyrażają zgodę na otrzymywanie treści reklamowych i ogłoszeniowych do korespondencji przesyłanej droga e-mail.
 10. Bez zgody Administratora na piśmie zabronione i niedozwolone jest kopiowanie, powielanie i jakiekolwiek wykorzystywanie danych, Sylwetki użytkownika i Miejsca oraz treści i zdjęć z narande.pl.
 11. Uwagi i pytania mogą być kierowane do Administratora drogą mailową na adres e-mail: pomoc@narandce.pl.

 § 8
Zmiany w Regulaminie

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w narandce.pl w przypadku zaistnienia stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane na stronie narandce.pl wraz z informacją o ich nastąpieniu.
 2. Użytkownik zarejestrowany powinien zapoznać się z wprowadzonymi w Regulaminie zmianami możliwie jak najszybciej. Zalogowanie się do narandce.pl po ogłoszeniu zmian jest tożsame z akceptacją zaistniałych zmian przez Użytkownika zarejestrowanego.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany nie akceptuje zmian, powinien powstrzymać się od logowania do narandce.pl i powiadomić o tym Administratora.
 4. Jeśli Użytkownik zarejestrowany oświadczy, że nie akceptuje zmian w Regulaminie, musi liczyć się z usunięciem Twojego panelu.
Strona używa plików Cookies